Mục tiêu xử lý rác thải sinh hoạt

Giảm thiểu hóa, vô hại hóa, tài nguyên hóa.

 
Giá trị cốt lõi

Thành công thực sự là khi các bên cùng có lợi.

Tầm nhìn

 Trở thành chuyên gia cung cấp dịch vụ môi trường có giá trị cao 

Sứ mệnh

Đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên, gìn giữ môi trường sống tươi đẹp của nhân loại

Triết lý quản lý

Tạo lập và thể hiện giá trị